Strona Główna Bank Internetowy Oferta Regulaminy Prowizje opłaty Oprocentowanie Gwarancje BFG Placówki O Banku Raporty Finansowe Kontakt

Bankomaty bezprowizyjne

Bank Spółdzielczy roku 2012
SWIFT/BIC: POLUPLPR
 Aktualności  

Informacja dla posiadaczy kart płatniczych

Szanowni Państwo,
            uprzejmie informujemy, że Bank wprowadza od 1 lutego 2015 r dodatkowe zmiany wynikające z Rekomendacji KNF w następującym zakresie:
  • wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
  • dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS SA lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).
            Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
  • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
  • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią grupy BPS SA w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
            Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • zmieniać kod PIN,
  • zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.
Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii grupy BPS SA
pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.


Kredyt "Zima z KBS"

Kredyt zimowy 2014

Warunki kredytowania:

     >> Okres spłaty kredytu: do 36 miesięcy
     >> Kwota kredytu: do 20.000,00 zł
     >> Oprocentowanie stałe: 8,20%
     >> Prowizja:
          1% dla posiadaczy rachunków bieżących lub ROR w
                 KBS w Myszyńcu
          3% dla pozostałych klientów


Oferta ważna od 12.11.2014r. do 28.02.2015r.


>>> SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY OFERTY <<<

Informacja dla Klientów Bankowości Internetowej

informacja             Z dniem 23 maja 2014r. funkcjonuje nowy adres strony do Bankowości Internetowej https://bank.kbsmyszyniec.pl/ Ponadto informujemy, że w trosce o Klientów naszego Banku korzystajacych z usługi Internet Banking podniesiony został poziom zabezpieczeń poprzez zastosowanie certyfikatu typu Extended Validation (certyfikat zauważalny poprzez charakterystyczny zielony pasek adresu strony https://bank.kbsmyszyniec.pl/) który jeszcze dokładniej potwierdza tożsamość naszej witryny.Komunikat Zarządu
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
z dnia 25 marca 2014 roku

             Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu uprzejmie informuje, że w dniu 25 marca 2014 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku, na którym oceniono działalność Banku za 2013 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 2 218 425,22 zł brutto w następujący sposób:

- zysk finansowy brutto:

2 218 425,22 zł
- obciążenie obowiązkowe:
     >> podatek dochodowy bieżący - 567 352,00 zł
     >> podatek dochodowy odroczony

+ 63 954,00 zł

- zysk netto do podziału przeznacza się na: 1 715 027,22 zł
     >> fundusz zasobowy 1 700 000,00 zł
     >> fundusz społeczno-kulturalny do dyspozycji Rady 5 000,00 zł
     >> fundusz reprezentacyjny do dyspozycji Zarządu 10 027,22 zł


 
                                                                                                              Zarząd
                                                                                         Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego
                                                                                                           w Myszyńcu


Straciłeś kartę płatniczą?
Zastrzeżenia kart 24h/dobę

Szanowni Państwo,
        uprzejmie informujemy, że z dniem 28.12.2012r. została uruchomiona poczta głosowa umożliwiająca nagrywanie zastrzeżeń po godzinach pracy Banku tj. od 15:45 do 07:45. Aby zastrzec kartę VISA zgłoś jej utratę w ogólnopolskim Systemie Zastrzegania Kart jak również powiadom Centralę KBS w Myszyńcu dzwoniąc pod numery telelefonów:
Karty VISA

828 828 828 czynny całą dobę. Szczegóły dotyczące systemu zastrzegania kart dostępne są na stronie zastrzegam.pl

oraz

(29) 77-22-930 w celu zablokowania dostępu przez bankomaty KBS w Myszyńcu
                                                                                                              Zarząd
                                                                                         Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego
                                                                                                           w MyszyńcuLokata
"SKARBONKA"
Oszczędzaj systematycznie!

skarbonka
>> Lokata "Skarbonka" otwierana jest od 01.05.2012r. dla osób
      fizycznych.
>> Okres lokacyjny wynosi 12(dwanaście) miesięcy.
>> Środki na lokatę "Skarbonka" przyjmowane są w złotówkach.
>> Minimalna kwota lokaty wynosi 100zł.
>> Środki pieniężne zgromadzone na lokacie "Skarbonka"
      od 14.10.2014r oprocentowane są według stałej stopy
      procentowej, która wynosi 3,20% w stosunku rocznym.
>> Lokata "Skarbonka" jest lokatą odnawialną.
>> Po upływie okresu lokacyjnego niepodjęte środki z lokaty
      "Skarbonka" automatycznie deklarują się na kolejny
      okres lokacyjny.
>> Warunkiem lokaty "Skarbonka"są systematyczne comiesięczne
      wpłaty. W przypadku braku wpłaty w danym miesiącu Bank
      nie nalicza odsetek za dany miesiąc.Środki na rachunku gromadzone w naszym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.

                                                           ZapraszamyOświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w sprawie stosowania
"Zasady Dobrej Praktyki Bankowej"

Zarząd Banku Spółdzielczego w Myszyncu informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą nr 42/BS/2011 w dniu
9 czerwca 2011 r., Bank Spółdzielczy w Myszyńcu przyjął do stosowania Zasady Dobrej Praktyki Bankowej.

Bank, będąc instytucją zaufania publicznego, w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w "Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej" z uwzględnienim zasad profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy.

Poniżej przekazujemy do wiadomości informacje o Komisji Etyki Bankowej, Arbitże Bankowym i Sądzie Polubownym.

Komisja Etyki Bankowej

Komisja jest powołana do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz osoby, za których posrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w "Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej".

Komisja wydaje oceny w przypadku rozpatrywania spraw z zakresu zachowań banków we wzajemnych relacjach z innymi bankami oraz poszanowania zasad uczciwej konkurencji w prowadzonej przez banki promocji i reklamie oferowanych usług. Komisja wydaje także oceny o charakterze ogólnym na tle analizy zdarzeń występujących na rynku finansowym, które w opinii Komisji wymagają wydania oceny, a także na podstawie problemów zgłaszanych w listach przez Klientów.

Komisja składa się z 20-35 członków powołanych w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Każdy Bank może zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Komisji.

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami - klientami Banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Za konsumenta uznawana jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z bankiem w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

Wszczęcie postępowania nastepuje tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Wniosek musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany do arbitrażu pocztą na adres:


Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul.Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Sąd Polubowny

Sąd Polubowny rozstrzyga spory o prawa majatkowe pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami, może także rostrzygać spory o prawa majatkowe pomiędzy innymi podmiotami.
Właściowość Sądu Polubownego zależy od istnienia tzw. Zapisu na sąd polubowny. Zapis to umowa pisemna poddająca powstały spór lub spór mogący powstać w przyszłości między stronami, pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Zwiąku Banków Polskich.

Adres:  
Sąd Polibowny przy Związku Banków Polskich
ul.Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Szczegółowe informacje na temat Komisji Etyki Bankowej, Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, Sądu Polubownego znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich: www.zbp.pl   
OGŁOSZENIE


Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów Bank Spółdzielczy w Myszyńcu został wpisany na listę gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
Pozwala to bankowi między innymi udzielić gwarancji przyjmowanej przez ARiMR lub Samorząd Wojewódzki jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek wypłacanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.         

Informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Myszyńcu gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 209 poz. 1315 z późniejszymi zmianami) do wysokości 100.000,00 EURO.

więcej informacji

Lokata z postępem

Lokata z postępem    Prosty sposób na oszczędzanie bez utraty odsetek

   » okres do 12 miesięcy
   » oprocentowanie aż do 5,50 %
   » minimalna kwota lokaty 1000 PLN

   Środki pieniężne zgromadzone na lokacie oprocentowane są
   w każdym kolejnym miesiącu jej utrzymania

     1 miesiąc     0,60 %
     2 miesiąc     0,70 %
     3 miesiąc     0,90 %
     4 miesiąc     1,00 %
     5 miesiąc     1,20 %
     6 miesiąc     1,50 %
     7 miesiąc     1,70 %
     8 miesiąc     2,00 %
     9 miesiąc     2,20 %
   10 miesiąc     2,80 %
   11 miesiąc     4,00 %
   12 miesiąc     5,50 %

    Zapraszamy

    Szczegółowe informacje można uzyskać w:
    » Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu tel. 029 7721022
    » Oddziale Banku w Łysych tel. 29 7725015
    » Oddziale Banku w Rozogach tel. 89 7226012
    » Punkcie Obsługi Klienta w Czarni tel. 29 7727013
    » Punkcie Obsługi Klienta w Ostrołęce tel. 29 7606191
    » Punkcie Kasowym w Myszyńcu tel. 29 7721470

Internetowy Bank - obsługa rachunku przez internet

Internet-Bankung
Zapraszamy serdecznie Naszych klientów do korzystania z programu Internet Banking.
Wybierając drugą ikonę z po lewej stronie można szybko przejść do Banku Internetowego.
Aby w pełni wykorzystać możliwości programu prosimy o zapoznanie się z instrukcją.


Instrukcja obsługi rachunku w systemie Internet Banking
Copyright © 2008 by Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu