Strona Główna Bank Internetowy Oferta Regulaminy Prowizje opłaty Oprocentowanie Gwarancje BFG Placówki O Banku Raporty Finansowe Kontakt

Bankomaty bezprowizyjne

Bank Spółdzielczy roku 2012
SWIFT/BIC: POLUPLPR
 Aktualności  


Informacja dla Klientów Bankowości Internetowej

informacja             Z dniem 23 maja 2014r. funkcjonuje nowy adres strony do Bankowości Internetowej https://bank.kbsmyszyniec.pl/ Ponadto informujemy, że w trosce o Klientów naszego Banku korzystajacych z usługi Internet Banking podniesiony został poziom zabezpieczeń poprzez zastosowanie certyfikatu typu Extended Validation (certyfikat zauważalny poprzez charakterystyczny zielony pasek adresu strony https://bank.kbsmyszyniec.pl/) który jeszcze dokładniej potwierdza tożsamość naszej witryny.Komunikat Zarządu
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
z dnia 25 marca 2014 roku

             Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu uprzejmie informuje, że w dniu 25 marca 2014 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku, na którym oceniono działalność Banku za 2013 rok i dokonano podziału nadwyżki bilansowej w kwocie 2 218 425,22 zł brutto w następujący sposób:

- zysk finansowy brutto:

2 218 425,22 zł
- obciążenie obowiązkowe:
     >> podatek dochodowy bieżący - 567 352,00 zł
     >> podatek dochodowy odroczony

+ 63 954,00 zł

- zysk netto do podziału przeznacza się na: 1 715 027,22 zł
     >> fundusz zasobowy 1 700 000,00 zł
     >> fundusz społeczno-kulturalny do dyspozycji Rady 5 000,00 zł
     >> fundusz reprezentacyjny do dyspozycji Zarządu 10 027,22 zł


 
                                                                                                              Zarząd
                                                                                         Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego
                                                                                                           w Myszyńcu


Straciłeś kartę płatniczą?
Zastrzeżenia kart 24h/dobę

Szanowni Państwo,
        uprzejmie informujemy, że z dniem 28.12.2012r. została uruchomiona poczta głosowa umożliwiająca nagrywanie zastrzeżeń po godzinach pracy Banku tj. od 15:45 do 07:45. Aby zastrzec kartę VISA zgłoś jej utratę w ogólnopolskim Systemie Zastrzegania Kart jak również powiadom Centralę KBS w Myszyńcu dzwoniąc pod numery telelefonów:
Karty VISA

828 828 828 czynny całą dobę. Szczegóły dotyczące systemu zastrzegania kart dostępne są na stronie zastrzegam.pl

oraz

(29) 77-22-930 w celu zablokowania dostępu przez bankomaty KBS w Myszyńcu
                                                                                                              Zarząd
                                                                                         Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego
                                                                                                           w MyszyńcuLokata
"SKARBONKA"
Oszczędzaj systematycznie!

skarbonka
>> Lokata "Skarbonka" otwierana jest od 01.05.2012r. dla osób
      fizycznych.
>> Okres lokacyjny wynosi 12(dwanaście) miesięcy.
>> Środki na lokatę "Skarbonka" przyjmowane są w złotówkach.
>> Minimalna kwota lokaty wynosi 100zł.
>> Środki pieniężne zgromadzone na lokacie "Skarbonka"
      od 14.10.2014r oprocentowane są według stałej stopy
      procentowej, która wynosi 3,20% w stosunku rocznym.
>> Lokata "Skarbonka" jest lokatą odnawialną.
>> Po upływie okresu lokacyjnego niepodjęte środki z lokaty
      "Skarbonka" automatycznie deklarują się na kolejny
      okres lokacyjny.
>> Warunkiem lokaty "Skarbonka"są systematyczne comiesięczne
      wpłaty. W przypadku braku wpłaty w danym miesiącu Bank
      nie nalicza odsetek za dany miesiąc.Środki na rachunku gromadzone w naszym banku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG.

                                                           ZapraszamyOświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w sprawie stosowania
"Zasady Dobrej Praktyki Bankowej"

Zarząd Banku Spółdzielczego w Myszyncu informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą nr 42/BS/2011 w dniu
9 czerwca 2011 r., Bank Spółdzielczy w Myszyńcu przyjął do stosowania Zasady Dobrej Praktyki Bankowej.

Bank, będąc instytucją zaufania publicznego, w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w "Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej" z uwzględnienim zasad profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy.

Poniżej przekazujemy do wiadomości informacje o Komisji Etyki Bankowej, Arbitże Bankowym i Sądzie Polubownym.

Komisja Etyki Bankowej

Komisja jest powołana do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz osoby, za których posrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w "Zasadach Dobrej Praktyki Bankowej".

Komisja wydaje oceny w przypadku rozpatrywania spraw z zakresu zachowań banków we wzajemnych relacjach z innymi bankami oraz poszanowania zasad uczciwej konkurencji w prowadzonej przez banki promocji i reklamie oferowanych usług. Komisja wydaje także oceny o charakterze ogólnym na tle analizy zdarzeń występujących na rynku finansowym, które w opinii Komisji wymagają wydania oceny, a także na podstawie problemów zgłaszanych w listach przez Klientów.

Komisja składa się z 20-35 członków powołanych w tajnym głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich. Każdy Bank może zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Komisji.

Bankowy Arbitraż Konsumencki

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami - klientami Banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Za konsumenta uznawana jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z bankiem w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

Wszczęcie postępowania nastepuje tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta. Wniosek musi mieć formę pisemną i może zostać przesłany do arbitrażu pocztą na adres:


Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul.Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Sąd Polubowny

Sąd Polubowny rozstrzyga spory o prawa majatkowe pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami, może także rostrzygać spory o prawa majatkowe pomiędzy innymi podmiotami.
Właściowość Sądu Polubownego zależy od istnienia tzw. Zapisu na sąd polubowny. Zapis to umowa pisemna poddająca powstały spór lub spór mogący powstać w przyszłości między stronami, pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego przy Zwiąku Banków Polskich.

Adres:  
Sąd Polibowny przy Związku Banków Polskich
ul.Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Szczegółowe informacje na temat Komisji Etyki Bankowej, Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, Sądu Polubownego znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich: www.zbp.pl   
OGŁOSZENIE


Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Finansów Bank Spółdzielczy w Myszyńcu został wpisany na listę gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.
Pozwala to bankowi między innymi udzielić gwarancji przyjmowanej przez ARiMR lub Samorząd Wojewódzki jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek wypłacanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.         

Informujemy, że depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Myszyńcu gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 209 poz. 1315 z późniejszymi zmianami) do wysokości 100.000,00 EURO.

więcej informacji

Lokata z postępem

Lokata z postępem    Prosty sposób na oszczędzanie bez utraty odsetek

   » okres do 12 miesięcy
   » oprocentowanie aż do 5,50 %
   » minimalna kwota lokaty 1000 PLN

   Środki pieniężne zgromadzone na lokacie oprocentowane są
   w każdym kolejnym miesiącu jej utrzymania

     1 miesiąc     0,60 %
     2 miesiąc     0,70 %
     3 miesiąc     0,90 %
     4 miesiąc     1,00 %
     5 miesiąc     1,20 %
     6 miesiąc     1,50 %
     7 miesiąc     1,70 %
     8 miesiąc     2,00 %
     9 miesiąc     2,20 %
   10 miesiąc     2,80 %
   11 miesiąc     4,00 %
   12 miesiąc     5,50 %

    Zapraszamy

    Szczegółowe informacje można uzyskać w:
    » Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu tel. 029 7721022
    » Oddziale Banku w Łysych tel. 29 7725015
    » Oddziale Banku w Rozogach tel. 89 7226012
    » Punkcie Obsługi Klienta w Czarni tel. 29 7727013
    » Punkcie Obsługi Klienta w Ostrołęce tel. 29 7606191
    » Punkcie Kasowym w Myszyńcu tel. 29 7721470

Internetowy Bank - obsługa rachunku przez internet

Internet-Bankung
Zapraszamy serdecznie Naszych klientów do korzystania z programu Internet Banking.
Wybierając drugą ikonę z po lewej stronie można szybko przejść do Banku Internetowego.
Aby w pełni wykorzystać możliwości programu prosimy o zapoznanie się z instrukcją.


Instrukcja obsługi rachunku w systemie Internet Banking
Copyright © 2008 by Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu